O nás

Denní stacionář Kristián, je od 1. 1. 2017 registrovaná sociální služba, která poskytuje péči pro seniory a zdravotně postižené od 27 let.

Typ služby: ambulantní

Kapacita služby: 20 uživatelů

Doba poskytování služby: pondělí až pátek od 7:00 hod do 16:00 hodin

IČO: 05482615

Cílem denního stacionáře je dosažení možného zlepšení kvality života uživatele sociální služby, aby mohl (v rámci svých možností daných věkem/zdravotním postižením) žít běžným způsobem života. Zajišťujeme dohled nad uživatelem služby, když je pečující osoba zaneprázdněna. Podporujeme jej v samostatnosti a zabraňujeme sociálnímu vyloučení.

Služby v denním stacionáři Kristián zachováváme soukromí, lidskou důstojnost a vycházíme z potřeb individuálně určených. Osobní cíle uživatelů sociálních služeb jsou stanoveny na základě jejich možností a schopností, kdy uplatňujeme metodu postupných kroků k jejich dosažení.

Zásady poskytované sociální služby

Při poskytování sociální služby se řídíme těmito zásadami:

  ·  zachováváme lidskou důstojnost uživatele,

  · důraz klademe na naplňování práv uživatele, respektování jeho názorů a také životního stylu,

  · respektujeme potřeby uživatele vyplývající z jeho zdravotního stavu a postižení,

  · služba má podpůrný charakter, stavíme na silných stránkách každého uživatele,

  · motivujeme uživatele k činnostem,

  · posilujeme začleňování uživatele v kolektivu a také do společnosti,

  · zachováváme diskrétnost a mlčenlivost.


Okruh osob, kterým poskytujeme sociální službu

Ve stacionáři poskytujeme službu lidem, kteří mají z důvodu věku či zdravotního postižení sníženou soběstačnost a jejíž situace vyžaduje pomoc a podporu druhé fyzické osoby.                                                                                  

Jedná se o klienty s jakýmkoliv druhem demence, smyslovým nebo psychiatrickým onemocněním.